ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สป.อว.)

ประกาศเมื่อวันที่ 02 พ.ย. 2563

 

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร

   
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563    เวลา 09.00 – 16.00 น.

   รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563    เวลา 09.00 – 16.00 น.

   รุ่นที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563    เวลา 09.00 – 16.00 น.

   รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

   
 รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563     เวลา 09.00 – 16.00 น.

    รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563    เวลา 09.00 – 16.00 น.

    รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563    เวลา 09.00 – 16.00 น.

    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน กันยายน 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 08 ก.ย. 2563

   หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

   วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 05 ส.ค. 2563

   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น.   

 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

    
    รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียนการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563

   หลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

   วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)”

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กรุณา Login ก่อนทำการลงทะเบียน


รายละเอียด  |  ลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 https://bit.ly/2OIu7vI