ข่าวประกาศ

การใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 05 ส.ค. 2563

   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น.   

 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

    
    รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียนการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563

   หลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

   วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)”

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กรุณา Login ก่อนทำการลงทะเบียน


รายละเอียด  |  ลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 https://bit.ly/2OIu7vI


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563

   หลักสูตร Python Programming

   วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม  2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนกรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)

ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563

การสัมมนา
  “กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)"

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 – 14.30 น.

 

*เปลี่ยนแปลงสถานที่จาก ห้อง M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เป็น 

 ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ*


รายละเอียด  |  ลงทะเบียน