หลักสูตรอบรม

รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก
12563Python ProgrammingOUTSOURCE
22563การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
32563การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video EditorOUTSOURCE
42563Data Visualization with Tableau PublicOUTSOURCE
52563เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
62563สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data ScienceOUTSOURCE
72563เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
82563การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
92563สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
102563วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook PageOUTSOURCE
112562การใช้ประโยชน์จาก Big DataOUTSOURCE
122562การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GuiOUTSOURCE
132562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.IN-HOUSE
142562ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์OUTSOURCE
152562การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
162562Building Systems with DockerOUTSOURCE
172562Introduction to DockerOUTSOURCE
182562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิดOUTSOURCE
192562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
202562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
212562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open sourceOUTSOURCE
222562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.IN-HOUSE
232562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) IN-HOUSE
242562Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
252562Microsoft PowerPointIN-HOUSE
262562Internet/e-mailIN-HOUSE
272562Microsoft ExcelIN-HOUSE
282562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)OUTSOURCE
292562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์OUTSOURCE
302562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel OUTSOURCE
312562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
322562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
332562วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
342562เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูงOUTSOURCE
352562การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ InkscapeOUTSOURCE
362562Technique Tips & Tricks in Microsoft WordOUTSOURCE
372562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม BaseOUTSOURCE
382562การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
392562สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
402561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัลOUTSOURCE
412561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กรOUTSOURCE
422561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
432561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่OUTSOURCE
442561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
452561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)OUTSOURCE
462561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular FrameworkOUTSOURCE
472561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย AngularOUTSOURCE
482561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
492561Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
502561การสร้าง Website ด้วย WordpressOUTSOURCE
512561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
522561Advance Android ProgrammingOUTSOURCE
532561 Introduction to Android Programming OUTSOURCE
542561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
552561Microsoft PowerPointIN-HOUSE
562561Internet/e-mailIN-HOUSE
572561Microsoft ExcelIN-HOUSE
582561การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณOUTSOURCE
592561การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
602561PHP Ajax with jQueryOUTSOURCE
612561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
622561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
632561การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
642560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 IN-HOUSE
652560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
662560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google FormOUTSOURCE
672560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร OUTSOURCE
682560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)OUTSOURCE
692560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย InkscapeOUTSOURCE
702560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
712560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
722560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
732560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
742560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)IN-HOUSE
752560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
762560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
772560Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
782560Microsoft PowerPointIN-HOUSE
792560Internet/e-mailIN-HOUSE
802560Microsoft ExcelIN-HOUSE
812560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)OUTSOURCE
822560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.OUTSOURCE
832560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
842560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
852560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
862560MongoDB (No SQL)OUTSOURCE
872560การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2OUTSOURCE
882560การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.IN-HOUSE
892560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุOUTSOURCE
902560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณOUTSOURCE
912560การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2OUTSOURCE
922560การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDFIN-HOUSE
932560การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐานOUTSOURCE
942560การใช้งาน Google CalendarIN-HOUSE
952560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
962559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIN-HOUSE
972559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : AdvancedOUTSOURCE
982559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurveyOUTSOURCE
992559Search Engine Optimization (SEO)OUTSOURCE
1002559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : BasicOUTSOURCE
1012559Web AccessibilityOUTSOURCE
1022559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1032559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปIN-HOUSE
1042559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1052559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DrupalOUTSOURCE
1062559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานOUTSOURCE
1072559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1082559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
1092559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
1102559การสร้างระบบ e-learning ด้วย MoodleOUTSOURCE
1112559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กรOUTSOURCE
1122559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1132559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1142559Internet / E-mailIN-HOUSE
1152559Microsoft Power PointIN-HOUSE
1162559Microsoft ExcelIN-HOUSE
1172559การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.IN-HOUSE
1182558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1192558PivotTable and PivotChart ด้วย ExcelOUTSOURCE
1202558Google AppsOUTSOURCE
1212558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคตOUTSOURCE
1222558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.OUTSOURCE
1232558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe IndesignOUTSOURCE
1242558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe PhotoshopOUTSOURCE
1252558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8OUTSOURCE
1262558Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1272558Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1282558การใช้งาน Internet และ E-mailIN-HOUSE
1292558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
1302558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1312558เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน ExcelOUTSOURCE
1322558เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูงOUTSOURCE
1332558การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
1342558Joomla Template DesignOUTSOURCE
1352558Microsoft Access 2010OUTSOURCE
1362558การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานOUTSOURCE
1372557การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกแบบสำรวจตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การIN-HOUSE
1382557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1392557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1402557Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1412557Internet/e-mail IN-HOUSE
1422557Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1432557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1442557Microsoft Access 2007 เบื้องต้นOUTSOURCE
1452557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1462557การใช้งานระบบคำสั่งIN-HOUSE
1472557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2OUTSOURCE
1482557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1492557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
1502557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูงOUTSOURCE
1512557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1522557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศIN-HOUSE
1532557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip AlbumOUTSOURCE
1542557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1552557การพัฒนา Web service ด้วย RESTOUTSOURCE
1562557Social Media ProgrammingOUTSOURCE
1572557iReport and Jasper ServerOUTSOURCE
1582557Responsive Web DesignOUTSOURCE
1592557PHP Web servicesOUTSOURCE
1602556Web Application and Programming in J2EEOUTSOURCE
1612556Java ProgrammingOUTSOURCE
1622556Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1632556Internet/e-mailIN-HOUSE
1642556Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1652556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2IN-HOUSE
1662556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1IN-HOUSE
1672556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1682556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ LightworksOUTSOURCE
1692556OpenOffice.org DrawOUTSOURCE
1702556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1712556สร้างงาน 3D Animation ด้วย BlenderOUTSOURCE
1722556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1732556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ OUTSOURCE
1742556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1752556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1762556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1772556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1782556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer OUTSOURCE
1792556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูงOUTSOURCE
1802556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้นOUTSOURCE
1812556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5OUTSOURCE
1822556MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลOUTSOURCE
1832556การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQLOUTSOURCE
1842555Drupal AdvancedOUTSOURCE
1852555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007OUTSOURCE
1862555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปOUTSOURCE
1872555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยOUTSOURCE
1882555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1892555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere ProOUTSOURCE
1902555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการOUTSOURCE
1912555การสร้างมัลติมีเดียด้วย FlashOUTSOURCE
1922555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท IN-HOUSE
1932555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4IN-HOUSE
1942555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3IN-HOUSE
1952555Internet and EmailIN-HOUSE
1962555Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
1972555Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1982555OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
1992555OpenOffice.org ImpressIN-HOUSE
2002555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2012555การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2022554aaaIN-HOUSE
2032554AJAX Programming with PHPOUTSOURCE
2042554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
2052554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
2062554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateIN-HOUSE
2072554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์IN-HOUSE
2082554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStatOUTSOURCE
2092554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียIN-HOUSE
2102554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2112554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐOUTSOURCE
2122554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project OUTSOURCE
2132554OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2142554การตกแต่งภาพดิจิตอลIN-HOUSE
2152554การใช้งานโปรแกรม GIMPIN-HOUSE
2162554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดOUTSOURCE
2172554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบIN-HOUSE
2182554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารIN-HOUSE
2192554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3IN-HOUSE
2202554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2IN-HOUSE
2212554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1IN-HOUSE
2222554Internet and EmailIN-HOUSE
2232554Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2242554Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก