หลักสูตรอบรม

รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก
12562การใช้ประโยชน์จาก Big DataOUTSOURCE
22562การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GuiOUTSOURCE
32562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.IN-HOUSE
42562ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์OUTSOURCE
52562การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
62562Building Systems with DockerOUTSOURCE
72562Introduction to DockerOUTSOURCE
82562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิดOUTSOURCE
92562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
102562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
112562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open sourceOUTSOURCE
122562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.IN-HOUSE
132562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) IN-HOUSE
142562Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
152562Microsoft PowerPointIN-HOUSE
162562Internet/e-mailIN-HOUSE
172562Microsoft ExcelIN-HOUSE
182562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)OUTSOURCE
192562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์OUTSOURCE
202562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel OUTSOURCE
212562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
222562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
232562วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
242562เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูงOUTSOURCE
252562การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ InkscapeOUTSOURCE
262562Technique Tips & Tricks in Microsoft WordOUTSOURCE
272562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม BaseOUTSOURCE
282562การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
292562สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
302561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัลOUTSOURCE
312561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กรOUTSOURCE
322561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
332561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่OUTSOURCE
342561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
352561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)OUTSOURCE
362561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular FrameworkOUTSOURCE
372561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย AngularOUTSOURCE
382561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
392561Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
402561การสร้าง Website ด้วย WordpressOUTSOURCE
412561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
422561Advance Android ProgrammingOUTSOURCE
432561 Introduction to Android Programming OUTSOURCE
442561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
452561Microsoft PowerPointIN-HOUSE
462561Internet/e-mailIN-HOUSE
472561Microsoft ExcelIN-HOUSE
482561การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณOUTSOURCE
492561การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
502561PHP Ajax with jQueryOUTSOURCE
512561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
522561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
532561การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
542560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 IN-HOUSE
552560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
562560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google FormOUTSOURCE
572560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร OUTSOURCE
582560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)OUTSOURCE
592560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย InkscapeOUTSOURCE
602560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
612560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
622560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
632560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
642560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)IN-HOUSE
652560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
662560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
672560Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
682560Microsoft PowerPointIN-HOUSE
692560Internet/e-mailIN-HOUSE
702560Microsoft ExcelIN-HOUSE
712560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)OUTSOURCE
722560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.OUTSOURCE
732560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
742560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
752560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
762560MongoDB (No SQL)OUTSOURCE
772560การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2OUTSOURCE
782560การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.IN-HOUSE
792560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุOUTSOURCE
802560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณOUTSOURCE
812560การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2OUTSOURCE
822560การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDFIN-HOUSE
832560การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐานOUTSOURCE
842560การใช้งาน Google CalendarIN-HOUSE
852560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
862559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIN-HOUSE
872559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : AdvancedOUTSOURCE
882559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurveyOUTSOURCE
892559Search Engine Optimization (SEO)OUTSOURCE
902559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : BasicOUTSOURCE
912559Web AccessibilityOUTSOURCE
922559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
932559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปIN-HOUSE
942559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
952559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DrupalOUTSOURCE
962559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานOUTSOURCE
972559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
982559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
992559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
1002559การสร้างระบบ e-learning ด้วย MoodleOUTSOURCE
1012559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กรOUTSOURCE
1022559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1032559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1042559Internet / E-mailIN-HOUSE
1052559Microsoft Power PointIN-HOUSE
1062559Microsoft ExcelIN-HOUSE
1072559การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.IN-HOUSE
1082558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1092558PivotTable and PivotChart ด้วย ExcelOUTSOURCE
1102558Google AppsOUTSOURCE
1112558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคตOUTSOURCE
1122558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.OUTSOURCE
1132558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe IndesignOUTSOURCE
1142558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe PhotoshopOUTSOURCE
1152558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8OUTSOURCE
1162558Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1172558Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1182558การใช้งาน Internet และ E-mailIN-HOUSE
1192558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
1202558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1212558เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน ExcelOUTSOURCE
1222558เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูงOUTSOURCE
1232558การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
1242558Joomla Template DesignOUTSOURCE
1252558Microsoft Access 2010OUTSOURCE
1262558การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานOUTSOURCE
1272557การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกแบบสำรวจตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การIN-HOUSE
1282557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1292557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1302557Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1312557Internet/e-mail IN-HOUSE
1322557Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1332557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1342557Microsoft Access 2007 เบื้องต้นOUTSOURCE
1352557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1362557การใช้งานระบบคำสั่งIN-HOUSE
1372557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2OUTSOURCE
1382557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1392557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
1402557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูงOUTSOURCE
1412557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1422557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศIN-HOUSE
1432557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip AlbumOUTSOURCE
1442557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1452557การพัฒนา Web service ด้วย RESTOUTSOURCE
1462557Social Media ProgrammingOUTSOURCE
1472557iReport and Jasper ServerOUTSOURCE
1482557Responsive Web DesignOUTSOURCE
1492557PHP Web servicesOUTSOURCE
1502556Web Application and Programming in J2EEOUTSOURCE
1512556Java ProgrammingOUTSOURCE
1522556Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1532556Internet/e-mailIN-HOUSE
1542556Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1552556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2IN-HOUSE
1562556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1IN-HOUSE
1572556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1582556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ LightworksOUTSOURCE
1592556OpenOffice.org DrawOUTSOURCE
1602556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1612556สร้างงาน 3D Animation ด้วย BlenderOUTSOURCE
1622556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1632556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ OUTSOURCE
1642556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1652556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1662556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1672556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1682556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer OUTSOURCE
1692556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูงOUTSOURCE
1702556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้นOUTSOURCE
1712556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5OUTSOURCE
1722556MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลOUTSOURCE
1732556การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQLOUTSOURCE
1742555Drupal AdvancedOUTSOURCE
1752555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007OUTSOURCE
1762555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปOUTSOURCE
1772555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยOUTSOURCE
1782555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1792555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere ProOUTSOURCE
1802555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการOUTSOURCE
1812555การสร้างมัลติมีเดียด้วย FlashOUTSOURCE
1822555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท IN-HOUSE
1832555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4IN-HOUSE
1842555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3IN-HOUSE
1852555Internet and EmailIN-HOUSE
1862555Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
1872555Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1882555OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
1892555OpenOffice.org ImpressIN-HOUSE
1902555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1912555การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1922554aaaIN-HOUSE
1932554AJAX Programming with PHPOUTSOURCE
1942554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1952554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1962554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateIN-HOUSE
1972554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์IN-HOUSE
1982554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStatOUTSOURCE
1992554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียIN-HOUSE
2002554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2012554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐOUTSOURCE
2022554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project OUTSOURCE
2032554OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2042554การตกแต่งภาพดิจิตอลIN-HOUSE
2052554การใช้งานโปรแกรม GIMPIN-HOUSE
2062554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดOUTSOURCE
2072554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบIN-HOUSE
2082554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารIN-HOUSE
2092554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3IN-HOUSE
2102554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2IN-HOUSE
2112554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1IN-HOUSE
2122554Internet and EmailIN-HOUSE
2132554Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2142554Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก