กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 19-05-2014
วันสิ้นสุดอบรม 21-05-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม