กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-06-2014
วันสิ้นสุดอบรม 25-06-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม