กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 24-09-2014
วันสิ้นสุดอบรม 26-09-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม