กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 2
วันเริ่มอบรม 23-09-2014
วันสิ้นสุดอบรม 23-09-2014
วิทยากร นางสาวสุภาพ สมใจเพ็ง
สถานะ เปิดอบรม