กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 15-12-2014
วันสิ้นสุดอบรม 17-12-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม