กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม GIMP
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-03-2011
วันสิ้นสุดอบรม 23-03-2011
วิทยากร นางสาวอภิญญา ประจันบาน
สถานะ เปิดอบรม