กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-01-2015
วันสิ้นสุดอบรม 28-01-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม