กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 29-01-2015
วันสิ้นสุดอบรม 30-01-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม