กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Indesign
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-03-2015
วันสิ้นสุดอบรม 11-03-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม