กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 20-04-2011
วันสิ้นสุดอบรม 22-04-2011
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม