กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Power Point
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 13-01-2016
วันสิ้นสุดอบรม 13-01-2016
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม