กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-03-2016
วันสิ้นสุดอบรม 23-03-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม