กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 28-03-2016
วันสิ้นสุดอบรม 30-03-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม