กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 31-03-2016
วันสิ้นสุดอบรม 01-04-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม