กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 28-04-2016
วันสิ้นสุดอบรม 28-04-2016
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม