กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 1
วันเริ่มอบรม 24-05-2016
วันสิ้นสุดอบรม 24-05-2016
วิทยากร นางสาวสุพนิดา อารยเมธี
สถานะ เปิดอบรม