กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันเริ่มอบรม 27-06-2016
วันสิ้นสุดอบรม 29-06-2016
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม