กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 3
วันเริ่มอบรม 08-06-2016
วันสิ้นสุดอบรม 08-06-2016
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม