กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Power Point
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 06-09-2016
วันสิ้นสุดอบรม 06-09-2016
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม