กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-10-2016
วันสิ้นสุดอบรม 28-10-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม