กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งาน Google Calendar
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 31-10-2016
วันสิ้นสุดอบรม 31-10-2016
วิทยากร นายอนาวิล อมรเดชากุล
สถานะ เปิดอบรม