กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-11-2016
วันสิ้นสุดอบรม 09-11-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม