กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-12-2016
วันสิ้นสุดอบรม 09-12-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม