กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 06-12-2016
วันสิ้นสุดอบรม 06-12-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม