กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งาน Google Calendar รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 2
วันเริ่มอบรม 06-01-2017
วันสิ้นสุดอบรม 06-01-2017
วิทยากร นายอนาวิล อมรเดชากุล
สถานะ เปิดอบรม