กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-05-2017
วันสิ้นสุดอบรม 23-05-2017
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม