กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 28-06-2017
วันสิ้นสุดอบรม 29-06-2017
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม