กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 13-09-2017
วันสิ้นสุดอบรม 13-09-2017
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม