กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 14-09-2017
วันสิ้นสุดอบรม 14-09-2017
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม