กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 2
วันเริ่มอบรม 18-10-2017
วันสิ้นสุดอบรม 18-10-2017
วิทยากร นางสาวสุพนิดา อารยเมธี
สถานะ เปิดอบรม