กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 1
วันเริ่มอบรม 07-12-2017
วันสิ้นสุดอบรม 07-12-2017
วิทยากร วิทยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะ เปิดอบรม