กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 15-01-2018
วันสิ้นสุดอบรม 15-01-2018
วิทยากร นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
สถานะ เปิดอบรม