กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 05-03-2018
วันสิ้นสุดอบรม 07-03-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม