กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 25-04-2018
วันสิ้นสุดอบรม 27-04-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม