กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันเริ่มอบรม 11-05-2018
วันสิ้นสุดอบรม 11-05-2018
วิทยากร นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
สถานะ เปิดอบรม