กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 13-06-2018
วันสิ้นสุดอบรม 15-06-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม