กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 11-06-2018
วันสิ้นสุดอบรม 11-06-2018
วิทยากร นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์
สถานะ เปิดอบรม