กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 3
วันเริ่มอบรม 08-06-2018
วันสิ้นสุดอบรม 08-06-2018
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม