กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 13-07-2018
วันสิ้นสุดอบรม 13-07-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม