กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
วันเริ่มอบรม 11-09-2018
วันสิ้นสุดอบรม 11-09-2018
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม