กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel ครั้งที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
วันเริ่มอบรม 12-09-2018
วันสิ้นสุดอบรม 12-09-2018
วิทยากร นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
สถานะ เปิดอบรม