กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 31-08-2018
วันสิ้นสุดอบรม 31-08-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม