กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-07-2011
วันสิ้นสุดอบรม 21-07-2011
วิทยากร นางสาวอภิญญา ประจันบาน
สถานะ เปิดอบรม