กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 22-07-2011
วันสิ้นสุดอบรม 22-07-2011
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม