กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 14-01-2019
วันสิ้นสุดอบรม 14-01-2019
วิทยากร นายจิรายุ ชัยมีบุญ
สถานะ เปิดอบรม