กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 27-02-2019
วันสิ้นสุดอบรม 28-02-2019
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม