กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-02-2019
วันสิ้นสุดอบรม 26-02-2019
วิทยากร นายภูษิต โพธิ์แสง
สถานะ เปิดอบรม