กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-07-2019
วันสิ้นสุดอบรม 09-07-2019
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม